?

Log in

No account? Create an account
14 November 2019 @ 11:45 am
Shounen Jump Issue 51:

Haikyuu!! (Cover, Lead CP)
One Piece
Kimetsu no Yaiba
Yakusoku no Neverland
Boku no Hero Academia
Dr. Stone (CP)
Act-Age
Jujutsu Kaisen
Black Clove (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Chainsaw-man
Yuragi-sou no Yuuna-san (CP)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Mitama Secu-Rei-ty
Samurai 8
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Beast Children
Tokyo Shinobi Squad
Dr. Stone Reboot:Byakuya

Shounen Jump Issue 52:
Cover, Lead CP: Jujutsu Kaisen (Big Announcement)
CP: Yakusoku no Neverland, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Seiken no Yuusha no Goei (One Shot by Mitarashi Santa)

Source(s):
Discord, Ilmarinen, Kaizou

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
07 November 2019 @ 11:40 am
Weekly Shounen Jump Issue #50:

Kimetsu no Yaiba (Cover & Lead CP)
Dr. Stone
Haikyuu!!
Yakusoku no Neverland
Black Clover
Chainsaw-man (CP)
Boku no Hero Academia
Act-Age
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Jujutsu Kaisen
The Red Pledge (One-Shot, CP)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Mitama Secu-Rei-ty
Futari no Taisei
Samurai 8
Tokyo Shinobi Squad
Beast Children
Dr. Stone reboot: Byakuya (Spin-Off)

Weekly Shounen Jump Issue #51:

Cover & LCP: Haikyuu!!
CP: Black Clover, Yuragi-sou no Yuuna-san, Dr. Stone

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
30 October 2019 @ 12:06 pm
Weekly Shounen Jump Issue #49:

Act-Age (Cover & Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
One Piece
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Jujutsu Kaisen
Haikyuu!!
Dr. Stone
Black Clover
Mato Seihei no Slave (Special J+ Chapter, CP)
Yakusoku no Neverland
Chainsaw-man
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Shirosugi! Akunontsuki (Gag One-Shot)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Mitama Secu-Rei-ty
Samurai 8
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Beast Children
Tokyo Shinobi Squad
Dr. Stone reboot: Byakuya (Spin-Off)

Weekly Shounen Jump Issue #50:
Cover & LCP: Kimetsu no Yaiba
CP: Chainsaw-man, The Red Pledge (One-Shot)
Break: One Piece

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
24 October 2019 @ 11:21 am
Weekly Shounen Jump Issue #48:

Dr. Stone (Cover & Lead CP)
Dr. Stone reboot: Byakuya (Spin-Off)
One Piece
Kimetsu no Yaiba
Boku no Hero Academia
Haikyuu!! (CP)
Jujutsu Kaisen
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Mitama Secu-Rei-ty
Black Clover
Tokyo Grind Horror Channel (One-Shot, CP)
Yuragi-sou no Yuuna-san (CP)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Chainsaw-man
Act-Age
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Samurai 8
Tokyo Shinobi Squad
Beast Children

Weekly Shonen Jump Issue #49:

Cover & LCP: Act-Age
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Matou Seihei no Slave (Special Chapter, 32p)
Comedy One-Shot (15p)

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
17 October 2019 @ 10:57 am
Weekly Shounen Jump Issue #47:

Chainsaw-man (Cover & Lead CP)
One Piece
Dr. Stone
Yakusoku no Neverland
Black Clover
Act-Age (CP)
Kimetsu no Yaiba
Boku no Hero Academia
Spy x Family (Special Jump+ Chapter, CP)
Mitama Secu-Rei-ty (2 chapters)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Jujutsu Kaisen
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Samurai 8
Yuragi-sou no Yuuna-san
Tokyo Shinobi Squad
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Beast Children
Futari no Taisei


Weekly Shonen Jump Issue #48:

Cover & LCP: Dr. Stone
CP: Yuragi-sou no Yuuna-san, Haikyuu!!, Tokyo Grand Horror Channel

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
09 October 2019 @ 02:34 pm
Shounen Jump Issue 46:

Boku no Hero Academia (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Haikyuu!!
Dr. Stone
Black Clover
Jujutsu Kaisen (CP)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Yakusoku no Neverland
Boku no Hero Academia Team-up Mission (CP, Special Chapter)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Mitama Secu-Re-ty
Yuragi-sou no Yuuna-san
Jump Gag Matsuri! (One Shot)
Chainsaw-man
Act-Age
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Samurai 8
Futari no Taisei
Beast Children
Tokyo Shinobi Squad

Absent: One Piece

Shounen Jump Issue 47:
Cover, Lead CP: Chainsaw-man
CP: Act-Age, Spy×Family (Special Chapter)
2 Chapters: Mitama Secu-Re-ty

Source(s):
Discord, Ilmarinen, Kaizou

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
03 October 2019 @ 11:37 am
Shounen Jump Issue 45:

Yakusoku no Neverland (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Boku no Hero Academia
Dr. Stone
One Piece
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Jujutsu Kaisen
Haikyuu!!
Summer Time Rendering (Special Jump+ chapter, CP)
2.5D Jigen no Ririsa (Special Jump+ chapter, CP)
Black Clover
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Act-Age
Mitama Secu-Rei-ty
Chainsaw-man
Yuragi-sou no Yuuna-san
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Samurai 8
Futari no Taisei
Tokyo Shinobi Squad
Beast Children

Shounen Jump Issue 46:
Cover, Lead CP: Boku no Hero Academia
CP: Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia Team Up Mission (One-Shot 35p)
Special Project: Jump Gag Festival (6 mini One Shots)

Source(s):
Discord, Shūkurō Tsukishima

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
26 September 2019 @ 06:54 pm
Shounen Jump Issue 44:

One Piece (Cover, Lead CP)
One Piece Gakuen (One Shot)
Dr. Stone
Kimetsu no Yaiba
Yakusoku no Neverland
Black Clover (CP)
Black Clover Spin-off
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Boku no Hero Academia
Mitama Secu-Rei-ty
Chainsaw-man
Haikyuu!! (CP)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Act-Age
Jujutsu Kaisen (CP)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Samurai 8
Futari no Taisei
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Beast Children
Tokyo Shinobi Squad

Shounen Jump Issue 45:
Cover, Lead CP: Yakusoku no Neverland (Important Announcement)
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Summer Time Rendering (Special Chapter), 2.5 Jigen no Ririsa (Special Chapter)

Source(s):
Discord, Ilmarinen, Kaizou

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
18 September 2019 @ 11:02 am
Weekly Shounen Jump Issue #43:

Kimetsu no Yaiba (Cover & Lead CP)
Dr. Stone
One Piece
Yakusoku no Neverland
Black Clover
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Jujutsu Kaisen
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Haikyuu!!
Mitama Secu-Rei-ty
Yuragi-sou no Yuuna-san
Haken Samurai (One-Shot, CP)
Act-Age
Chainsaw-man
Samurai 8: The Tale of Hachimaru
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Tokyo Shinobi Squad
Beast Children

Absent: Boku no Hero Academia

Weekly Shounen Jump Issue #44:
Cover & LCP: One Piece
CP: Jujutsu Kaisen, Black Clover, Haikyuu!!

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
11 September 2019 @ 12:00 pm
Shounen Jump Issue 42:

Boku no Hero Academia (Cover & Lead CP)
One Piece
Dr. Stone
Kimetsu no Yaiba
Mitama Secu-Rei-ty
Chainsaw-man (CP)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Yakusoku no Neverland
Yuragi-sou no Yuuna-san (CP)
Haikyuu!!
Black Clover
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Act-Age
Jump Romcom Festival! (Special Collaborative Project)
Jujutsu Kaisen
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Samurai 8: The Tale of Hachimaru
Beast Children
Tokyo Shinobi Squad

Weekly Shounen Jump Issue #43:
Cover & LCP: Kimetsu no Yaiba
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Haken Samurai (One-Shot by Ryohei Maeda)

Source(s):
Discord, Ilmarinen

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn